Learn about Czech Heritage in Banat, Romania (Poznejte České Kulturní Dědictví v Rumunském Banátu)

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

Gerník

Where do you think you can find the most preserved Czech culture, language and traditions? If you guessed Romania, you just hit the nail on the head. If you visit Czech villages in the south of the Romanian Banat, you will feel like at home. People in Banat have preserved their heritage for more than 180 years by simply passing it from one generation to another.

 

The first Czech colonists occupied this area in 1823, when it still belonged to the Austrian Empire. They established several villages but today only six of them still exist and truly represent the Czech culture: Saint Helena, Gernik, Rovensko, Eibental, Bigr, and Sumice. Each village has, for example, a Czech school and church. People speak fluent Czech and dialects that have been long forgotten back in the Czech Republic. They also live very simple but fulfilling lives, which include farming or other manual work.

Bígr (www.banat.cz)

If you visit any of the six mentioned villages, you will feel like time has stopped there. New technology is hard to find. Instead of cars you find farm animals. You won’t look for entertainment on a television but in local pubs, town halls or churches. Local residents will talk to you in fluent Czech and their names, for example, would be Lojza, Petr, Stepan, Alois, Anna, Vaclav, Katerina, or Venca. You would still see historical costumes, sit in handcrafted furniture, or eat freshly baked bread in a Dutch stove. You would feel like the clock just turned about 100 years back in time.

How is it possible that these expats were able to preserve their cultural gifts just from one generation to another? It was probably strong patriotism, Catholicism and respect for the older generations. On the other hand, the area is also starting to be more and more influenced by the modern world. After the Velvet Revolution in the Czech Republic, many Banat residents decided to visit their home country. Some of them have tried to live there and find a job, but their simpler education and farming backgrounds did not give them many opportunities for success. The population in Banat is, however, aging and declining as the youngest generation is starting to move out again to other parts of the EU.

Svatá Helena (www.banat.cz)

Fortunately, the villages still have a feel of the old Czech countryside. It is mostly due to help received from other organizations. One of the large ones is an organization called People in Need (PIN). They provide financial and other support to renew villages, such as, remodeling homes, building roads, preserving churches, or educating children and teens. You can also help to preserve this historic place by either visiting any of the six villages or with your kind donations.

Each village has spacious rooms or homes for rent that will fill your vacation with nostalgia and admiration for the people of Banat. You can witness a real life full of hard work, traditions (Christmas, Easter, hog-killing time, feasts and harvest times) and more. For more information about vacationing in Banat, please, CLICK HERE. You can also donate to the PIN organization by CLICKING HERE.

Rovensko (www.banat.cz)

It is wonderful to see how these Czechs were able to maintain their traditions and language for so many years. Today, many Czechs live abroad and maybe wonder if they would be able to pass their heritage to their children. As you can see, it is possible to do so and maybe the wonderful people from Banat will be able to give you courage and motivation to start or continue in your efforts to preserve this legacy.

***

[ad#co-2] 

Svata Helena (www.banat.cz)

Kde si myslíte, že můžete najít nejvíce zachovalou českou kulturu, jazyk a tradice? Pokud si myslíte, že v Rumunsku, uhodili jste hřebík na hlavičku. Když navštívíte české vesnice na jihu rumunského Banátu, budete se cítit jako doma. Lidé v Banátu si zachovali jejich kulturní dědictví přes více než 180 let pouhým předáváním z jedné generace na druhou.

První čeští kolonisté obsadili tuto oblast v roce 1823, kdy ještě patřila k rakouské monarchii. Založili zde několik vesnic, ale jen šest z nich dnes stále existuje a skutečně představuje českou kulturu: Svatá Helena, Gerník, Rovensko, Eibentál, Bígr a Šumice. Každá vesnice má například českou školu a kostel. Lidé mluví plynně česky a také dialekty, které byly v České republice již dávno zapomenuty. Žijí velmi jednoduché, ale naplňující životy, který zahrnují zemědělství nebo jiné manuální práce.

Rovensko (www.banat.cz)

Pokud navštívíte některou z šesti uvedených obcí, budete se cítit jako by se zde zastavil čas. Novou technologii lze jen těžce nalézt. Místo aut najdete hospodářská zvířata. Nebudete hledat zábavu v televizi, ale v místních hospůdkách, halách či kostelech. Místní obyvatelé s vámi budou mluvit plynně česky a jejich jména budou například Lojza, Petr, Štěpán, Alois, Anna, Václav, Kateřina, nebo Venca. Budete stále vidět historické kostýmy, sedět v ručně vyrobeném nábytku, anebo jíst čerstvě upečený chléb v kachlových kamnech. Budete se cítit, jako byste obrátili hodinky o 100 let zpátky.

Jak je možné, že tyto expati byli schopni si udržet své kulturní dary jen z jedné generace na druhou? To bylo pravděpodobně díky silnému vlastenectví, katolictví a úctě ke starším generacím. Na druhé straně je bohužel tato oblast stále více ovlivněna moderním světem. Po sametové revoluci v České republice se mnoho obyvatelům Banátu rozhodlo navštívit svou domovskou zemi. Někteří z nich se snažili v ní žít a najít si zaměstnání, avšak jejich jednodušší vzdělání a zemědělský původ jim nedal mnoho příležitostí k úspěchu. Přesto populace Banátu stárne a klesá, protože nejmladší generace se znovu začíná stěhovat do jiných částí EU.

Pouť (www.banat.cz)

Naštěstí, vesnice v Banátu mají stále nádech starého českého venkova. Je to především díky pomoci získané z jiných organizací. Jedna z těchto velkých organizací má název Člověk v tísni. Poskytuje finanční a jinou podporu na obnovu vesnic, rekonstrukci domů, stavbu silnic, udržování kostelů, nebo vzdělávání dětí a dospívajících. Vy také můžete přispět k zachování tohoto historického místa buď vaší návštěvou některé z šesti obcí, nebo vašim skromným darem.

Každá vesnice má prostorné pokoje a celé domy k pronájmu, které vyplní vaši dovolenou s nostalgií a obdivem k lidem z Banátu. Můžete být svědky skutečného života plného tvrdé práce, tradicí (Vánoce, Velikonoce, zabíjačky, posvícení a žně) a podobně. Prosíme, KLIKNĚTE ZDE pro více informací o dovolené v Banátu. Pro finanční podporu organizace Člověk v tísni můžete KLIKNOUT ZDE.

Je to úžasné, když můžete vidět, jak tito Češi byli schopni si stále udržet jejich tradice a jazyk po tolik let. Mnoho Čechů dnes žije v zahraničí a možná přemýšlí, jestli by také byli schopni předat své dědictví svým dětem. Jak můžete vidět, že je možné a možná skvělí lidé z Banátu vám právě dali odvahu k zahájení nebo pokračování ve vašem úsilí o zachování vašeho původu.

Sources:
Clovekvtisni.cz
Banat.cz

***
HOME

7 thoughts on “Learn about Czech Heritage in Banat, Romania (Poznejte České Kulturní Dědictví v Rumunském Banátu)

  1. Pingback: Global Voices Online » Romania: Czech Villages in Banat

  2. This is great! I am going to Europe this summer. I will definitely check it out. My parents are Czech.

  3. Visiting Romanian villages can be somewhat difficult for the roads not always are paved and there may be a couple of other uncomfortable things but in general the trip to this country will be quite posotive and interesting.

  4. In August 2005, I along with (7) seven other Uzel’s visited the village of Gernik,Romania. It was a very nostalgic experience for us all. Both of my parents were born in Gernik, both imigrated to the United States in 1911. Charles Uzel and Karolina Kuska. My mothers maiden name was spelled Cusca in the Church records in Gernik. They raised (8) children. Our visit coincided with the fall Harvest Festival which was held in Gernik with all of the seven Czech villages participating. We the Uzel’s grew up in Dinwiddie County, Virginia (USA), in a community of Czech Catholics. Our Church, St. John’s, is modeled after the St. John’s church in Gernik and we still try to maintain the triditions and customs brought over here by our parents. It is very true, when you visit there you do go back in time.

    Thanks for allowing these comments, Albert Uzel

  5. Pingback: Czech Festival in Banat, Romania, Was a Success! (Český festival v Banátu, Rumunsko, byl úspěšný!) | CzechFolks.com

  6. Pingback: Czech is a challenge! - Lexiophiles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *