The Incredible Journey of Czech and Slovak Scouts (Neuvěřitelná cesta Českých a Slovenských skautů)

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

Czech and Slovak Scouts had a tough past during communism and the Nazi regime. Their activities that taught young children democracy were prohibited. This youth organization is on the rise again and on the 24th of April it celebrates a holiday for two main reasons. This day is dedicated to Svaty Jiri (St. George) in the calendar of Czech name days or Svaty Juraj in the Slovak calendar. The British funder of the scouts, Robert Baden-Powell, chose St. George as the scout’s patron saint for his good scouting qualities: faith, truthfulness, and dedication to help others. This day is also dedicated in remembrance of 18 Czech scouts that were executed at a Jewish cemetery in Poland. This holiday is, therefore, very significant for all young people with strong values and respect for others that fought for democracy in the past.

 

In other countries, St. George’s day is celebrated on the 23rd of April. Saint George is the Patron Saint of all Scouts around the world. Based on a legend, George was a son of a nobleman in the Roman army that later became a cavalry officer. Then he, however, decided to become a Christian and left the army. Thanks to his bravery, he saved a city from an evil dragon, but because of his strong Christian faith, he was killed on the 23rd of April 303AD. Robert Baden-Powell chose him in 1907 as the patron of British Scouts for his qualities of good scouting, such as responsibility, truthfulness, devotion to duty, a brave heart and noble spirit, and dedication to helping others.

 

The Czech Association of Scouts was founded in 1911, and a year later it was named Junak. A few years later, the first Girl Scouts were established as well. The Scouts became very important in 1918, when the Czechoslovak Republic was created. They, for example, kept patrol over important buildings or delivered official mail. They even had their own stamps that are very valuable today among stamp-collectors. That was a good time for Scouts. Unfortunately, their activity was illegal during the Nazi occupation of Czechoslovakia and about 700 of them died during this time period. After the war, the Scouts had a new rise. About 250,000 new members joined this association.

 

As you may predict, a new rise was followed by a new fall. The Scouts were disbanded by the Communists for their democratic beliefs. Some of them still continued in their activities but were imprisoned or killed. The values of democracy still persisted and thousands of Scouts regularly met during Prague Spring until they were banned again by the order of the Federal Ministry of the Interior. Several of them continued to operate in secret at home. The Czechoslovak refugees also funded Junak-in-Exile that used the emblem of Czech & Slovak Scouting Abroad. The communist regime, however, “overshadowed” them with a new communist association called Pionyri that persuasively taught socialist beliefs to young Czechoslovak children.

 

After the Velvet Revolution in 1989, Junak was once again reestablished. On the 1st of February 1990, the Federation of Czech and Slovak Scouting was officially registered and recognized by the major world Scouting organization. After the split of Czechoslovakia into the Czech Republic and Slovakia, two organizations were registered: Cesky Junak and Slovensky Skauting.

 

The incredible history of forming and dissolution of Scouts will always be remembered as well as the bravery and dedication of its members. When 18 members of the Silesian Scouts died in 1945, the scout organization built a stone tumulus in the Beskydy Mountains named Ivancena. Every year, Czech scouts come to this place in memory of the resistance against Nazis. The 4 m tall tumulus served as a symbol of patriotism, courage, and friendship. It also served as a symbol of resistance against the communist regime and many Scouts visited Ivancena illegally risking their lives and imprisonment by the communist national police. Every year, on Saturday around the 24th of April, thousands of Scouts visit this memorable place.

 

Today, about 40 million of Scouts from around the world celebrate St. George’s Day. The Czech and Slovak Scouts dress up in their uniforms and meet in remembrance of all Scouts that died either during the Nazi occupation or during Communism.

*** 

[ad#co-2] 

British Scouts (Britsti Skauti)

Čeští a slovenští skauti měli těžkou minulosti během komunismu a Nacistického režimu. Jejich činnosti, které učily děti demokracii, byly zakázány. Tato mládežnická organizace, slaví 24. dubna svátek ze dvou hlavních důvodů. Tento den je věnován Svatému Jiří jak v českém, tak i slovenském kalendáři (Juraj). Britský zakladatel skautů, Robert Baden-Powell, vybral svatého Jiřího jako patrona skautů pro jeho dobré vlastnosti Skoutingu: víru, věrnost a oddanost k pomoci ostatním. Tento den si skauti také připomínají smrt 18 českých skautů, kteří byli popraveni na židovském hřbitově v Polsku. Tento svátek, je proto velmi důležitý pro všechny mladé lidi, kteří mají silné hodnoty a respekt k ostatním, kteří v minulosti bojovali za demokracii.

V jiných zemích, je den svatého Jiří oslavován 23. dubna. Svatý Jiří je patronem všech skautů na celém světě. Na základě pověsti, byl Jiří synem jednoho šlechtice v římské armádě, který se později stal důstojníkem vojenské kavalérie. Pak se však rozhodl stát se křesťanem a opustil armádu. Díky jeho statečnost, zachránil město od zlého draka, ale kvůli jeho silné křesťanské víře byl zabit 23. dubna 303AD. Robert Baden-Powell ho vybral v roce 1907 jako patrona britských skautů pro své vlastnosti dobrého skautingu, jako jsou zodpovědnost, věrnost, oddanost k povinnostem, statečné srdce, ušlechtilého ducha a odhodlání pomáhat ostatním.

Česká asociace skautů byla založena v roce 1911 a o rok později byla nazvána Junák. O pár let později vznikli dívčí skauti. Skauti měli velmi významnou činnost v roce 1918, kdy Československá republika byla vytvořena. Hlídali, například, důležité budovy nebo roznášeli oficiální poštu. Dokonce měli vlastní známky, které jsou dnes velmi cenné mezi filatelisty. Tento čas byl velmi dobrým obdobím pro skauty. Bohužel, jejich činnost byla nezákonná během nacistické okupace Československa a asi 700 z nich zemřelo během tohoto období. Po válce měli skauti nový vzestup a okolo 250.000 nových členů vstoupilo do tohoto sdružení.

Jak můžete odhadnout, nový vzestup byl následován novým pádem. Skauti byli rozpuštěni komunisty pro jejich demokratická přesvědčení. Někteří z nich i nadále pokračovali ve své činnosti, ale byli uvězněni, či zabiti. Demokratické hodnoty mezi nimi ale stále přetrvávaly a asi tisíce skautů se pravidelně scházelo během Pražského jara až do doby, kdy byly opět zakázáni Federálním ministerstvem vnitra. Někteří z nich i nadále působili v bývalém Československu. Českoslovenští uprchlíci v zahraničí dokonce založili Junák-in-Exile (Junák v Exilu), který používal symbol Czech & Slovak Scauts Abroad. Komunistický režimu, ovšem, “zastínil” Junáky novým komunistickým sdružením s názvem Pionýři a přesvědčivě vnucoval socialistická přesvědčení mladým československým dětem.

Po sametové revoluci v roce 1989, byl Junák opět obnoven. 1. února 1990, Svaz českého a slovenského skautingu byl oficiálně zaregistrována a uznán významnými světovými organizacemi skautingu. Po rozdělení Československa na Českou republiku a Slovensko vznikly dvě organizace: Český Junák a Slovenský Skauting.

Tato neuvěřitelná historie spojená s vytvářením a rozpuštěním skautů bude navždy pamatována, stejně jako statečnost a obětavost jeho členů.  Když 18 členů Slezských Skautů zemřelo v roce 1945, skautská organizace postavila kamennou mohylu v Beskydech, pojmenovanou Ivančena. Každý rok se čeští skauti vracejí na toto místo, aby uctili památku k lidem, kteří odporovali proti nacistům. Tato 4 m vysoká mohyla sloužila jako symbol vlastenectví, statečnosti a přátelství. Sloužila také jako symbol odporu proti komunistickému režimu a mnozí skauti navštěvovali Ivančena nelegálně a riskovali své životy a uvěznění  komunistickou veřejnou bezpečností. Každý rok, v sobotu kolem 24. dubna, tisíce skautů navštěvuje toto památné místo.

Dnes asi 40 milionů skautů na celém světě slaví Den sv. Jiřího, oblečení do uniforem na památku všech skautů, kteří buď zemřeli během nacistické okupace, nebo během komunismu.

 

Sources (Zdroje):
GainsboroughStandard.co.uk (image)
Minehawa.skauting.cz (image)
Skautrk.cz (image)
Verejnost.skaut.cz
Wikipedia.org

***
HOME

2 thoughts on “The Incredible Journey of Czech and Slovak Scouts (Neuvěřitelná cesta Českých a Slovenských skautů)

  1. Pingback: A Tale of the Camp Hostyn with a Happy Ending (Příběh Kempu Hostýn se Šťastným Koncem) | CzechFolks.com

  2. I saw your web site when I was searching for something else, but this post was on the first page of Google your web site must be so popular! Keep up the awesome job!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *