Helping To Bring Power to the Powerless (Pomoc, která přinese moc bezmocným)

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

While those of us living in countries such as the United States, Canada, Australia and the United Kingdom enjoy basic freedoms and democracy, there are still many people struggling for basic freedoms and human rights in societies which deny them. Their lives, however, can be changed thanks to the commitment of people and organizations to provide them with support and help.

One of the countries where civil liberties used to be deprived was, for example, the former Czechoslovakia. Based on today’s research and surveys, young generations lack a basic understanding of what it was like to live under the totalitarian regimeTheir lack of knowledge of their own history may have a negative impact on the future of many people around the world. It is as the saying goes that “those who do not learn from history are doomed to repeat it”. Is this also the fate of the current democratic Czech Republic? If the new generation does not know what it was like to be deprived of basic rights, how will they be able to fully appreciate what they have today and help others that don’t have the luxury of living in a democratic country?

Consequently, Czech history textbooks are being rewritten to teach children about the communist era; facts and details which were omitted during the previous decades. Additionally, new projects and the dedication of others will not only help to close this gap in the history of the former Czechoslovakia but they will also give hope and strength to people in other parts of the world.

One of the organizations that is dedicated to providing relief and development assistance is called People in Need (PIN). Simon Panek, the executive director of PIN, struggled with human rights deprivation himself and actively participated in the Velvet Revolution in the former Czechoslovakia as a student leader. Recently, he had the opportunity to be introduced to a new project that addresses this topic that is still present in other countries. The project will feature a series of films, companion booklets, teacher’s guides; cross-cultural youth exchange programs and more.

The first film in the series completed in 2009 and currently being screened in different parts of the world is called “The Power of the Powerless;” a documentary featuring original interviews with outspoken dissidents, such as playwright and former president Vaclav Havel. It also examines the harmful effects of suppressing the truth and the failure to admit past mistakes. The movie is narrated by Academy Award winner Jeremy Irons and will be translated into several different languages. It will also be accompanied by a Booklet and Teachers’ Guide that will detail untold experiences and anecdotes of dissidents of the Velvet Revolution and include important historical information, easy-to-use lesson plans, answers to common questions, screening guidelines, and discussion starters. During the Fall of 2009, select college students, who participate in the program utilizing the Teachers’ guide in the US will also have an opportunity to go to the Czech Republic in November to meet and learn from past dissidents and celebrate the 20th anniversary of the Velvet Revolution (note: this may be postponed to 2010 depending on funding).

Here is a short trailer for your review:

Read what others said about the movie:
“This film is a masterful lesson for international audiences who wish to understand nonviolent movements in recent history … it will inspire many who seek nonviolent methods to secure freedom, especially youth.” – Simon Panek, Executive Director of People in Need

“It is an exhilarating experience to watch the brutal honesty of ‘The Power of the Powerless.’ To witness fallible human beings make their way through this period of turmoil, in all their hopelessness, fear and bravery, is a truly uplifting experience.” – Jeremy Irons

“The Power of the Powerless captures the intellectual and emotional story behind the self-liberation of the Czech and Slovak people. By portraying the crucial role that young people played in the Velvet Revolution and by humanizing their positive influence, this film inspires us to believe that we all can help affect positive change when we put our hearts and our hope into it.” – Petr Kolar, Ambassador of the Czech Republic, Washington, DC

Petr Kolar also said, “I strongly support this project and urge you to do the same.” How can you help to support the project, then? Agora Productions, a non-profit organization based in Los Angeles, which put this project together is struggling to collect enough resources to provide the Guide to recruit teachers and other materials. People behind this organization hope to reach about 1000 high schools and 200 universities with the Companion Booklet, Teachers’ Guide and DVD within 3-5 years time. Through your financial support of Agora Productions you can help realize this goal and be actively involved in making a difference in the world.

Here is detailed information about funds needed to carry out this ambitious project:
Phase I.
$10,000 to complete a companion booklet for The Power of the Powerless, which will accompany the DVD to dissident groups and schools
$33,000 to develop a Teacher’s Guide for college and high school students (based on National Standards)
$50,000 admin & salary costs
Phase II.
$15,000 to organize and conduct outreach to 1,000 high schools and 200 universities
Phase III.
$13,500 to bring 9 students from across the country to the Czech Republic

All donations to this project are tax-deductible and will be credited in the film and educational materials. For more information please go to www.thepowerofthepowerless.org or to www.agoraproductions.org.
Please, pass this message along to others so it can reach as many people as possible.
You can also contribute here through PayPal payment:

Website donate button:


List of future screenings:

1. Sacramento Music & Film Festival, August 2, 12 PM: http://www.sacfilm.com/
2. University of Michigan Museum of Art. Helmut Stern Auditorium, University of Michigan Museum of Art, 525 South State Street, Ann Arbor. Free and open to the public. November 15, 3 PM

Other screenings which will have already taken place include:

Libertas Film Festival 6/29/09 (9 PM): http://www.libertasfilmfestival.com/v2/en/
ART International Film Festival 6/20/09 – 6/27/09 (Screening: June 20th, ArtKino Metro in Trencin, Slovakia at 6:30 PM): http://www.artfilmfest.sk/en/press/press/citizen-havel-to-commemorate-velvet-revolution-at-art-film-fest/
Days of the Czech European Union Presidency at the United Nations, Screening 6/15/09 (7 PM), Bohemian National Hall: http://www.thepowerofthepowerless.org/pdf/InvitationEchoesOfOneWorld.pdf
Planete Doc Review, 5/11/09: http://www.docreview.pl/2009/index.php?option=com_content&task=view&id=439&Itemid=266
Best of One World International Human Rights Film Festival: Brussels, 4/28/09, Washington D.C., 3/26/09: http://www.oneworld.cz/ow/2009/index2.php?id=143
Boston International Film Festival, 4/19/09: http://www.bifilmfestival.com/0009session10.html

***
[ad#co-2]

My, občané, kteří žijeme v zemích, jako jsou Spojené státy, Kanada, Austrálie a Velká Británie máme nárok na základní svobodu a demokracii. Bohužel stále mnoho lidí zápasí o základní svobodu a lidská práva ve společnostech, které jim je stále upírají. Jejich životy však mohou být změněny díky angažovanosti lidí a organizací s cílem poskytnout jim podporu a pomoc.

Jednou ze zemí, která byla zbavena občanských svobod je například bývalé Československo. Na základě dnešních výzkumů a šetření bylo zjištěno, že dnešním mladým generacím chybí základní znalosti o tom, jak se žilo v totalitním režimu. Jejich neznalost vlastní historie může mít negativní dopad na budoucnost mnoha lidí po celém světě. Jak se říká: “ti, kteří se nemohou poučit z historie, jsou odsouzeni k jejímu zopakování.” Bude totéž platit pro současnou demokratickou Českou republiku? Pokud nové generace neví, jaké to bylo být zbaven základních práv, jak budou moci plně ocenit to, co mají dnes a pomáhat ostatním, kteří nežijí v demokratické zemi?

Díky tomu byly učebnice české historie přepsány, aby poučily děti o komunistické éře, faktech a údajích, které byly opomenuty v předchozích desetiletích. Navíc, nové projekty a ochota ostatních pomohou uzavřít tuto znalostní mezeru v historii bývalého Československa, ale také dají naději a sílu lidem v jiných částech světa.

Jednou z organizací, která se věnuje poskytování humanitární a rozvojové pomoci, se nazývá Člověk v tísni. Šimon Pánek, ředitel této organizace, bojoval proti zbavení lidských práv a sám byl aktivně zapojen do protestů během Sametové revoluce v bývalém Československu jako studentský vůdce. Nedávno měl příležitost se seznámit s novým projektem, který řeší tuto problematiku, která je stále aktuální v ostatních zemích. Projekt bude zahrnovat celou řadu filmů, brožury, průvodce pro učitele, výměnné programy a další.

První film ze série, který byl dokončen v roce 2009 a byl v současné době promítán v různých částech světa, se nazývá “The Power of the Powerless“ (Moc bezmocných). Tento dokument obsahuje původní rozhovory s disidenty, jako byl například Václav Havel. Zabývá se také škodlivými účinky potlačení pravdy a neschopnostmi přiznat chyby, které byly v minulosti spáchány. Film doprovází známý držitel ceny Oskara Jeremy Irons a bude přeložen do několika jiných jazyků. Dále bude doplněn manuály pro učitele, které budou obsahovat příběhy a anekdoty disidentů, důležité historické informace, jednoduché plány pro vyučovací hodiny, odpovědi na časté otázky a další pomůcky a návrhy na diskuze. Během podzimu 2009 budou vybraní studenti z vysokých škol mít možnost využít těchto pomůcek, a v listopadu tohoto roku budou moci navštívit Českou republiku, setkat se s disidenty a oslavit 20. výročí od Sametové revoluce (poznámka: to záleží na financování, a proto může být odloženo až na rok 2010).

V anglické verzi článku si můžete přehrá krátký trailer k tomuto dokumentu.

Přečtěte si, co jiní řekli o tomto filmu:

“Tento film je mistrovskou lekcí pro mezinárodní publikum, které chce porozumět nenásilnému hnutí v nedávné historii … bude inspirovat mnoho z těch, kteří hledají nenásilné metody k zajištění svobody, zejména mládeže.” – Šimon Pánek, výkonný ředitel organizace Člověk v tísni

“Je to vzrušující shlížet brutální upřímnost ‘Moci bezmocných.’ Je to opravdu povznášející zážitek sledovat omylné lidi, kteří přežívají toto období a prožívají jejich zoufalství, strach a statečnost.” – Jeremy Irons

“Moc bezmocných zachycuje intelektuální a emocionální příběh o sebe-osvobození českého a slovenského lidu. Příběh vykresluje velmi důležitou roli, kterou mladí lidé hráli v Sametové revoluci a zlidštění jejich pozitivního vlivu. Tento film nás inspiruje k přesvědčení, že všichni mohou pomoci ovlivnit svět k pozitivním změnám, když se do něj zapojí naše srdce a naše naděje.”- Petr Kolář, Velvyslanec České republiky, Washington, DC

Petr Kolář dále řekl: “Pevně podporuji tento projekt a žádám vás, abyste učinili totéž.” Jak můžete tedy pomoci a podpořit tento projekt? Agora Productions, nezisková organizace se sídlem v Los Angeles, která dala dohromady tento projekt se snaží shromáždit dostatek prostředků, aby připravila příručku pro nábor učitelů a další materiály. Lidé stojící za touto organizací doufají, že budou schopni rozeslat doprovázející brožury, manuály pro učitele a DVD do 1000 škol a 200 univerzit do 3-5 let. Díky vaší podpoře Agora Productions můžete pomoci realizovat tento cíl a budete aktivně zapojeni do pomoci ostatním.

Zde je detailní přehled finančních prostředků, které jsou potřebné k uskutečnění tohoto ambiciózního projektu:
Fáze I.
10.000 dolarů pro dokončení brožury, kterou bude doprovázet DVD
33.000 dolarů k vypracování příručku pro učitele středních a vysokých škol (vypracovaných na základě národních standardů)
$ 50.000 administrativní & mzdové náklady
Fáze II.
15.000 dolarů pro kontaktování 1000 vysokých škol a 200 univerzit
Fáze III.
13.500 dolarů pro 9 studentů z celé země, kteří navštíví Českou republiku

Všechny dary na tento projekt jsou daňově odpočitatelné a dárci budou zaznamenání ve filmu a ve vzdělávacích materiálech. Pro více informací prosím navštivte www.thepowerofthepowerless.org nebo www.agoraproductions.org.
Prosíme, pošlete tuto zprávu ostatním, aby se dostala k co nejvíce lidem.
Můžete také přispět online zde:

You can donate right here as well:


Seznam budoucích představení:

1. Sacramento Music & Film Festival, 2. srpna, 12 hod.: http://www.sacfilm.com/
2. University of Michigan Museum of Art. Helmut Stern Auditorium, University of Michigan Museum of Art, 525 South State Street, Ann Arbor. Volně otevřeno pro veřejnost. 15. listopadu v 15 hod.

Další představení, které se již uskutečnily, zahrnují:

Libertas Film Festival 6/29/09 (9 PM): http://www.libertasfilmfestival.com/v2/en/
ART International Film Festival 6/20/09 – 6/27/09 (Screening: June 20th, ArtKino Metro in Trencin, Slovakia at 6:30 PM): http://www.artfilmfest.sk/en/press/press/citizen-havel-to-commemorate-velvet-revolution-at-art-film-fest/
Days of the Czech European Union Presidency at the United Nations, Screening 6/15/09 (7 PM), Bohemian National Hall: http://www.thepowerofthepowerless.org/pdf/InvitationEchoesOfOneWorld.pdf
Planete Doc Review, 5/11/09: http://www.docreview.pl/2009/index.php?option=com_content&task=view&id=439&Itemid=266
Best of One World International Human Rights Film Festival: Brussels, 4/28/09, Washington D.C., 3/26/09: http://www.oneworld.cz/ow/2009/index2.php?id=143
Boston International Film Festival, 4/19/09: http://www.bifilmfestival.com/0009session10.html

***
HOME
CF PLUS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *