Totalitarian Regime Does Not Belong to the 21st Century! (Totalita do 21. století nepatří!)

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

This is the title of a social event that is taking place in Prague. Some of you may think it is an ironic title since the Communist party rules in the current Czech Parliament; however, the event is reminiscent of the communist era of the last century, when both countries, the Czech Republic and Slovakia were united as Czechoslovakia and the country was “sheltered” by the powerful Iron Curtain. The event itself is directed to the public of all ages; however, the major contributors to the event are in fact children and young adults that did not live during this era in Czech and Slovak history.

So how can such a young group bring this past back to today’s century? The organizers of this event hoped that this will be an easy-to-learn project for children to learn about communism. Today’s textbooks don’t describe what happened in our country after World War II and many adults don’t want to bring this sensitive subject back to our conscience. Children are, however, trying to learn from their parents and teachers so they can imagine what it used to be like to live in a country that oppressed every Czech or Slovak citizen in many aspects of their lives.

The project, which is almost coming to its end, consists of speeches and public presentations, a fashion show, an exhibition that describes the totalitarian regime through the children’s eyes, and a concert with performances of various rock bands that were prohibited or somehow contributed to the fight against this regime during communism.

The fashion show is the one that caught our attention since the outcome of this project did not really make its statement “not fitting to today’s century.” As you may know, every fashion trend is coming back and the trends that were popular during the totalitarian regime are coming back as well. The young fashion students that contributed to this fashion show were pleasantly surprised that our fashion era of the last century was not as “gray” and as boring as they thought. They also found many aspects of these trends in today’s fashion malls and boutiques and were able to connect with this period of the “distant” past.

But the fashion show was not the main purpose of this initiative. The students had the opportunity to talk to their parents, grandparents and teachers about what it used to be like to live in the communist Czechoslovakia. They learned about their lives from different perspectives than just looking at political events to find out about the economic situation, consumer trends, social events and lifestyle, morals, values and more.

The concert, the final piece of this event, will take place on November 13th, 2009 at 7 pm at Kulturni centrum Vltavska, Praha 7 which will consist of bands of various backgrounds: Vladimir Misik, Nasrot, GARAGE, FPB, Michael’s Uncle, Vlasta Tresnak, and Tony Duchacek.

***
[ad#co-2]

To je název společenské akce, která se koná v Praze 7. Někteří z vás si mohou myslet, že je to ironický název, protože komunistická strana v současné době vládne v Parlamentu České republiky, ale tato akce připomíná komunistickou éru minulého století, kdy obě země Česká republika a Slovensko byly sjednoceny do jednotné země, Československa, a byly “chráněny” mocnou železnou oponou. Tato událost je sama o sobě zaměřena na veřejnost všech věkových kategorií, ale ve skutečnosti na ní zásadně přispívají dětí a mládež, kteří vlastně nežili během tohoto období české a slovenské historie.

Takže jak může taková mladá skupina přivést tuto minulost zpět do dnešního století? Organizátoři této akce doufali, že tato aktivita poučí děti o komunismu snadným a efektivním způsobem. Dnešní učebnice nepopisují, co se stalo v naší zemi po druhé světové válce, a mnozí dospělí nechtějí přinést toto citlivé téma zpět do našeho podvědomí. Děti se však snažily poučit od jejich rodičů a učitelů, aby si mohly představit, jaké to bylo žít v zemi, která utlačovala každého českého a slovenského občana v mnoha aspektech jejich života.

Projekt, který se téměř chýlí ke svému konci, se skládá z proslovů a veřejných prezentací, módní přehlídky, výstavy, která popisuje totalitu očima dětí, a koncertních vystoupení různých rockových kapel, které byly zakázány nebo nějak přispěly k boj proti tomuto režimu během komunismu.

Byla to ale módní přehlídka, která zaujala naši pozornost, neboť její výsledek vlastně nesouhlasil s prohlášením, že se “nehodí do dnešní století”. Jak již možná víte, každý módní trend se vrací a trendy, které byly populární v době totalitního režimu se rovněž navrátily. Studenti návrhářské školy, kteří se podíleli na této módní show, byli příjemně překvapeni, že naše módní éra minulého století nebyla tak “šedá” a tak nudná, jak si mysleli. Také našli mnoho aspektů těchto trendů v dnešních nákupních střediscích a módní buticích, což jim umožnilo se spojit s tímto obdobím “vzdálené“ minulosti.

Módní přehlídka, ale nebyla hlavním cílem této iniciativy. Studenti měli možnost hovořit s jejich rodiči, prarodiči a učitely o tom, jaké to bylo žít v komunistickém Československu. Shlédli jejich životy z různých úhlů pohledu, než jen z hlediska politických událostí, dozvědeli se o předešlé hospodářské situaci, spotřebitelských trendech, společenských akcích, životním stylu, morálce, hodnotách a dalších.

Rockový koncert bude posledním dílem této události a bude konat dne 13. listopadu 2009 v 7 hodin v Kulturní centrum Vltavská, Praha 7. Bude se skládat z různých kapel: Vladimír Mišík, Našrot, GARÁŽ, FPB, Majklův strýček, Vlasta Třešňák, a Tony Ducháček. Zde se můžete dozvědět více informací.

***
HOME
CF PLUS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *